Cover boek

ISBN: 9789036819947

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is voor het eerst verschenen in 2002, waarna in 2009 een geheel herziene 2e druk is uitgekomen. In 2018 heeft Trix de 3e druk geschreven samen met Ron van Deth. 

Het boek is ontstaan vanuit vragen uit het werkveld om concrete, praktische adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Deze adviezen worden hierin uitvoerig besproken. De nadruk ligt op oplossingsgericht werken: mét jongeren zoeken naar wat al wél goed gaat, wat zij nog nodig hebben en wat voor hen goed werkt.

Door zijn eenduidige structuur is het boek zowel een naslagwerk als een praktisch handboek. Bij alle probleemgebieden komen het beeld, de oorzaken, behandelingen, prognose en concrete handelingssuggesties aan de orde.
Deze geheel herziene derde druk maakt gebruik van het nieuwe DSM-5 classificatiesysteem, waarbij wij ook de nadelen van etiketteren bespreken. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd.

Bovendien is nu aan dit boek een website gekoppeld waarop extra informatie wordt vermeld. Op deze website staat ook het door Trix van Lieshout en Menno Ponne ontwikkelde digitale screenings- en begeleidingsinstrument: de PoLiscoop

Het boek is geschreven voor (aankomend) orthopedagogen, psychologen, leerkrachten, intern begeleiders, (vak)docenten, zorgcoördinatoren, maatschappelijk werkers, kinder- en jeugdartsen en voor opleidingen in Hoger Beroepsonderwijs en Universiteit.

Trix van Lieshout was als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ruim 35 jaar werkzaam in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Ze was er actief als adviseur, coach en voorlichter voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
 Momenteel geeft ze lezingen over pedagogisch vakmanschap. 

Ron van Deth is psycholoog en publicist, verbonden aan het Europees Instituut voor Educatie in Driebergen. Hij was jarenlang docent in verschillende vormen van onderwijs en eindredacteur van PsychoPraktijk. Eerder schreef hij onder andere Psychiatrie: van diagnose tot behandeling en Inleiding in de psychopathologie.

ISBN: 9789090154367

Trix schreef eerder in 2002 het handzame boekje Druk, druk, druk - richtlijnen voor ouders, leraren en begeleiders. Praktische tips voor de opvoeding van kinderen met ADHD. In dit boekje staan in aparte paragrafen voor ouders en voor leraren tips voor de verschillende probleemgebieden die samenhangen met de stoornis ADHD. Zo zijn er tips mbt de drie kerngebieden: aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit, maar ook ten aanzien van de er vaak mee samengaande omgangs-, plannings- en motivatieproblemen.

U kunt dit boekje ontvangen door overmaking van € 9,- + verzendkosten (€ 2,95 voor NL / € 4,- voor Belgie) of een veelvoud daarvan op nummer NL63 TRIO 0198 4555 69 ten name van A.P. van der Kamp, onder vermelding van 'boekje ADHD'. Dit alles met duidelijke vermelding van naam en adres waar het boekje naar toe gestuurd moet worden.Presentaties kunnen door Trix verzorgd worden aan de hand van het door haar geschreven boek voor één of meerdere dagdelen. De presentaties bestaan uit een powerpoint presentatie afgewisseld met videobeelden.
Aan de hand daarvan kan gediscussieerd worden over door de deelnemers ingebrachte praktijksituaties.

In één dagdeel wordt het onderdeel pedagogisch vakmanschap, de basis van waaruit je het best met jongeren met probleemgedrag om kunt gaan,  behandeld. In twee daarop volgende dagdelen kunnen de aard en aanpak van verschillende specifieke gedragsproblemen aan de orde komen, zoals (faal)angst, depressie, aandachtstekortstoornis (ADD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel opstandig gedrag (ODD), agressief gedrag, ASS (autismespectrumstoornis) en de non verbale leerstoornis (NLD).

Als u wilt dat Trix een presentatie bij u verzorgt, stuurt u haar dan een email

Trix verzorgt ook lezingen via sprekersbureau Athenas